Klassregel Flygkanot

Organisation

Regelansvarig är Richard Larsson. Längre fram kan det bildas en kommitté.

Regelansvarig beslutar om att göra förändringar i regeln. Dessa börjar gälla datumet efter datumet då de publicerats här. Under pågående delsegling gäller regeln som den var när starten gick.

Seglare, domare eller tävlingsfunktionär kan begära en utredning gällande detaljer i klassregeln. Utredningen kan leda till tre svar:
-Regeländring kommer att ske nuvarande datum
-Regeländring kan ske de närmaste dagarna
-Regeländring kommer inte att ske nuvarande datum

Vid en protestsituation är regelansvarig ett utmärkt expertvittne i tekniska frågor.

Båtnummer delas ut av regelansvarig och följer med plattformen.

Förutsättningar

Flying Canoe 21 är en entypsklass med en boxregel. Alla båtar har samma förutsättningar att byggas snabbt. Att bygga eller köpa en snabb båt är en stor del i tävlingen. Om en båt byggs på ett avvikande sätt mot vad denna regel verkar vara avsedd för kan man ansöka om ett beslut i frågan om den bryter mot en befintlig regel eller kommer att bryta mot en kommande regel. Byggare och seglare uppmanas att vara kreativa för att få båten att gå snabbare. Regeln kan ändras av regelansvarig enligt "Organisation". Då det kan medföra svårigheter att snabbt justera båten efter en regelförändring rekommenderas att anhålla om ett beslut eller en tolkning om en detalj som skulle kunna bli föremål för diskussion och därmed förbjuden. Detta bör ske innan bygge eller inköp av detaljen görs.

Båten seglas med en eller fler seglare. Samma personer och antal måste vara ombord hela regattan. I en cup kan man variera besättningen. 

Skroven, plattformen, T-vingarna, seglet eller masten får inte bytas under en regatta. Om någon av dessa delar går sönder så att de får en avsevärt försämrad funktion eller blir farliga får de bytas.

(Kursiv text inom parentes är inte regel, bara beskrivningar.)

Definitioner

Basmaterial
Glasfiber
Trä
Metall
Cellplast av valfri typ
Lim och bindmedel är fritt

Centrumplanet är ytan som skär mastfotens centrum och främre foilens centrum

Skrov

De tre skroven får köpas begagnade, avsedda för paddling och varit använda till det. De får då vara byggda i vilket material som helst. De får byggas om, men måste till största del vara som de köptes. Följande förändringar är tillåtna:
-Förstärkning, infästning av rör och skott med basmaterial, men eventuella rör får vara i fritt material. All övrig förstärkning med basmaterial.
-Infästningar av beslag, Fritt material
-Förändring av längd, bredd eller höjd, basmaterial
-Slipning
-Målning

Om man väljer att bygga eller köpa något av skroven nytt får bara basmaterial finnas eller användas på skrovet. 

Mittskrov
Längd 6300-6700mm utan foil eller roder
Vikt minst 20kg

Sidoskrov
Längd 3800-4300mm
Vikt minst 10kg 
Bredd: Ingen del av sidoskroven får under segling befinna sig mer än 1500mm från centrumplanet.

Plattform

Plattformen är entyp och tillhandahålls av Larssons Plåt på Lidingö. 

Båtens nummer följer med plattformen.

Ett skyddsnät med maskor på max 333mm skall finnas framför plattformen för att förhindra att besättning ramlar över bort framåt och blir påseglad av bakre T-vingen.

(Fästen till skroven är lika på alla vilket gör att det är lätt att byta dessa.)

(Specifikationer och pris kommer senare.)

T-vingarna (T-foil)

Båten skall vara utrustad med tre st T-vingar. Den lodräta delen kallas fena och den vågräta kallas vinge. Dessa skall ha ett mekaniskt system med en flottör som reglerar flyghöjden automatiskt.

Den lodräta fenen skall vara just lodrät. Framkanten på dessa tre fenor skall vara rak och avvika från en rak linje med max 5mm. Dessa tre framkanter skall vara parallella med en avvikelse på max 5 grader. Längd/djup är fritt. De två bakre framkanterna skall vara placerade 5000-6000mm bakom framkanten på den främre fenan. Detta mäts långskepps.

Den horisontella vingen skall reglera flyghöjden med sin vinkel och/eller form. En pinne från den lodräta fenans övre del, flottör, skall känna av vattnets höjd relativt båten. Mekanik skall överföra pinnens vinkel till vingen.

Vingens längd från vingspets till vingspets skall vara 1000-1200mm.

Alla T-vingar skall kunna fällas upp ur, och ner i, vattnet på ett enkelt sätt. 

Den främre T-vingen skall vara kopplad till styrsystemet. De två bakre T-vingarna får inte vara kopplade till styrsystemet.

Det är tillåtet att manuellt lyfta upp flottören i deplacementfart så att den inte släpar i vattnet. Det är tillåtet att vingen i det läget antar en gynnsam fast eller rörlig vinkel och/eller form. (En klaffvinge rekommenderas då den ger ett brett register i lyftkraft kontra motstånd. I låga farter antar vingen en större välvning medan den i höga farter kan få plan välvning.)

Deplacementfenor

I låga farter då båten inte flyger och då man avser att segla på grunt eller okänt vatten skall T-vingarna kunna fällas upp för att minska motstånd och minska risken att skada T-vingarna.

Istället skall två fenor användas.
Dessa får båda vara kopplade till styrsystemet eller bara ena.
Båda skall fällas bakåt automatiskt vid bottenkänning på ett sätt så att de fortfarande fungerar.
De skall gå att fälla upp och ner på ett enkelt sätt.
Placering och utformning är fri.

Stående rigg

Rigg och segel är samma som F18 med vissa undantag.

Bara storsegel.
I seglet skall klassmärke och båtnummer finnas.
 

Löpande rigg

Löpande rigg är fri

Vagn

(Någon konstruktion med hjul måste man ha. Det vore coolt om man kunde ha hjul med sig under båten, som på flygplan. Då kunde man dra upp båten där man hamnar. Annars är en vanlig kärra ett alternativ.)